Jump menu

Main content |  back to top

Plačevanje cestne takse

Uporabniki kartice euroShell lahko cestnino v Nemčiji plačujejo na tri načine:

 • samodejno evidentiranje preko posebne naprave v vozilu OBU (On-Board Unit),
 • ročno evidentiranje z uporabo kartice euroShell ali Toll Collect kartice na cestninskem terminalu,
 • ročno evidentiranje z rezervacijo prek spleta.

Plačilo z napravo OBU ali prek interneta

Plačilo z napravo OBU ali prek interneta zahteva predhodno registracijo vašega podjetja in vozil v cestninski sistem. Ob prijavi dobite zbirno kartico za cestne takse Toll Collect, s katero lahko na samopostrežnem terminalu enostavno prijavite svojo pot.

Če je vaše vozilo opremljeno z napravo OBU, se bodo plačila cestnin izvedla samodejno. Poti vam ni treba vsakokrat prijaviti vnaprej ali se ustavljati za plačilo. Dolgoročno je naprava OBU najbolj primerna in najbolj učinkovita rešitev. Napravo OBU vam namestijo na  pooblaščenih servisih.

Ne glede na to za katero metodo plačila se boste odločili (za plačilo z OBU napravo, plačilo preko spleta ali na samopostrežnih terminalih) se vam bodo zneski obračunali pregledno in enostavno na vašem euroShell računu.

V kolikor  želite uporabljati samodejno in spletno evidentiranje, morate svoje podjetje in svoja vozila registrirati pri družbi Toll Collect.

Za registracijo Vašega podjetja pri Toll Collect GmbH Nemčija vas prosimo, da izpolnite in nam pošljete registracijske obrazce spodaj, mi pa bomo za vas uredili potrebno registracijo z načinom plačila preko vašega euroShell računa:

Registracija uporabnika (v nemškem jeziku)

Način plačevanja – euroShell kartica

Kot način plačila se v  obrazcu poleg osnovnih podatkov podjetja izbere tudi način plačila  - euroShell kartica.

Sprememba načina plačila cestnine v Nemčiji

V kolikor želite le spremeniti način plačila preko euroShell računa in je Vaše podjetje že registrirano pri Toll Collectu, izpolnite obraze:

Obrazec je potrebno izpolniti tudi v primeru odblokade euroShell kartic.

Sprememba načina plačevanja (v nemškem jeziku)

V obrazcu izpolnite samo sledeče podatke:

 • podatek o vaši TC številki: Benutzernummer (polje št. 4),
 • podatke o nazivu in naslovu podjetju ter kontaktne podatke (polje št. 5,6 ,7),
 • podatke o načinu plačila – označite Tankkarte in euroShell ter zraven vpišete številko ene euroShell kartice (polje št. 26),
 • vpis kraja in datuma (polje 39),
 • vaš žig in podpis (polje št 40).

Sprememba podatkov o vozilu

Če pride do spremembe podatka o vozilu (npr. sprememba registrske številke vozila, številke šasije, eurotipa vozila ipd.) je potrebno izpolniti obrazec Änderung Fahrzeugdaten, katerega najdete spodaji. Obrazec nato pošljite direktno na Toll Collect na fax št. +49 180 1 222628.

Sprememba pravne oblike podjetja

V primeru spremembe pravne oblike podjetja je potrebno izpolniti naslednje obrazce:

Obrazce nato skupaj s kopijo registracije podjetja (izpis iz AJPES-A), pošljite direktno na Toll Collect na fax št. +49 180 1 222628.

Prav tako je potrebno vse ostale obrazce poslati na Toll Collect

na fax št. +49 180 1 222628.

Reklamacije transakcij v Nemčiji

Glede reklamacij iz naslova transakcij obračunanih preko Toll collecta je potrebno izpolniti reklamacijski obrazec ter ga poslati direktno na nemško cestninsko družbo Toll Collect. Reklamacijo lahko pošljete na e-mail naslov: service@toll-collect.de ali po pošti, na naslov:

Toll Collect GmbH

Customer Service

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Deutschland

Reklamacijske obrazce lahko najdete na spletni strani Toll Collect.   

Transakcijo je mogoče reklamirati v roku 2 mesecev od datuma izvedene transakcije.

Za dodatna pojasnila nas lahko kontaktirate na e-mail euroshell-slovenia@shell.com.

Na njemačkim autocestama i nekim državnim cestama je potrebno plačati cestarinu za sva teretna vozila, kojih ukupna dozvoljena težina iznosi 12 t i više. Tarifa se zaračunava na osnovu napravljene relacije, a izračun cijene po kilometru ovisi o broju osovina i emisijskom razredu vozila.

Plačanje cestarinske takse

Korisnici kartice euroShell mogu cestarinu u Njemačkoj platiti na 3 načine:

 • automatsko evidentiranje preko posebnog aparata OBU (On-  Board Unit) u vozilu,
 • ručno evidentiranje sa upotrebom kartice euroShell ili Toll Collect kartice na cestnim terminalima,
 • ručno evidentiranje sa rezervacijom preko interneta.

Plačanje sa aparatom OBU ili preko interneta

Plačanje sa aparatom OBU ili preko interneta zahtjeva predhodnu registraciju vašeg poduzeća i vozila u cestarinski sistem. Kod prijave dobijete zbirnu karticu za cestarinu Toll Collect, sa kojom možete na samoposlužnom terminalu jednostavno prijaviti svoju relaciju.

Ako vaše vozilo ima aparat OBU, plačanje cestarine će se izvesti automatsko. Relacije ne trebate svaki put prijavljivati unaprijed ili se zaustavljati za plačanje. Dugotrajno je aparat OBU najpogodnije rješenje. Aparat OBU vam ugrade u vozilo na ovlaštenim servisima (listu možete naći na internetnoj stranici http://www.toll-collect.de/microsites/hrvatski.html).

Bez obzira na to za koju metodu plačanja ćete se odlučit (za plačanja sa OBU aparatom, plačanje preko interneta ili na samoposlužnim terminalima) će vam se iznosi obračunati pregledno i jednostavno na vašem euroShell računu.

Ukoliko želite upotrebljavati automtsko ili internetno evidentiranje, morate svoje poduzeće i svoja vozila registrirati pri cestarinskoj firmi Toll Collect.

Za registraciju Vašeg poduzeća kod Toll Collecta GmbH Njemačka, vas molimo, da popunite i na Toll collect pošaljete registracijske obrasce priložene ispod:

Registracija korisnika

Kao način plačanja se u obrascu pored osnovnih podataka poduzeća odabereeuroShell kartica.

Promjena načina plačanja cestarine u Njemačkoj

Ukoliko želite samo promjeniti način plačanja da ide preko euroShell računa i da je vaše poduzeče već registrirano kod Toll Collecta, morate popuniti priloženi obrazac:

U obrascu popunite samo sljedeće podatke:

 • podatak o vašem TC broju: Benutzernummer (polje br. 4),
 • podatke o imenu i adresi poduzeća te kontaktne podatke (polje br. 5,6 ,7),
 • podatke o načinu plačanja – označite Tankkarte, euroShell i pored toga upišite broj jedne euroShell kartice (polje br. 26),
 • upišite mjesto i datum (polje br. 39),
 • vaš pečat i podpis (polje br. 40).

Obrazac je potrebno popuniti i u slučaju odblokade euroShell kartica.

Promjena podataka o vozilu

U slučaju promjene podataka o vozilu (npr. promjena registarske oznake vozila, broja šasije, eurotipa vozila i sl.) je potrebno popuniti obrazac Änderung Fahrzeugdaten, kojeg nađete ispod. Obrazac pošaljite direktno na Toll Collect na fax št. +49 180 1 222628.

Promjena pravnog oblika poduzeća

U slučaju promjene pravnog oblika poduzeća je potrebno popuniti sljedeće obrasce:

Obrasce skupa sa kopijom registracije poduzeća (ispis iz sudskog registra), pošaljite direktno na Toll Collect na fax št. +49 180 1 222628.

Istotako je potrebno sve ostale obrasce poslati na Toll Collect na fax br. +49 180 1 222628.

Reklamacije transakcija u Njemačkoj

U vezi reklamacija iz naslova transakcija obračunatih preko Toll collecta je potrebno popuniti reklamacijski obrazac i poslati ga na njemačku cestarinsku firmu Toll collect.

Reklamaciju možete poslati na mail: service@toll-collect.de ili po pošti, na adresu:

Toll Collect GmbH

Customer Serivce

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Deutschland

Reklamacijske obrasce možete naći na internetnoj stranici toll-collect.de

Transakciju je moguće reklamirati u roku od 2 mjeseca od datuma kad je bila napravljena transakcija.

Više informacija možete naći na internetnoj stranici toll-collect.de.

Za dodatna pitanja nas kontaktirajte na mail euroshell-slovenia@shell.com.